Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn en wat geloven wij?

Wie zijn en wat geloven wij?

Misschien is het de eerste keer dat u deze site bezoekt, of komt u hier wel vaker? In beide gevallen is het goed om even uit te leggen wie wij zijn en wat wij geloven.

Wie zijn wij?

Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze gemeente is de Bijbel. Deze is voor ons meer dan alleen een inspiratiebron. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God, zoals dat beleden is vanaf de eerste eeuwen van het Christendom en in de tijd van de kerkhervorming, waaruit onze oude Hervormde Kerk is ontstaan.

In de loop van de jaren is deze kerk meerdere keren in een kerkstrijd verwikkeld geraakt, zo ook in 2004, toen de synode besloot om verder te gaan in de fusie met de Gereformeerde kerken en de Lutherse kerken. De gevolgen van deze fusie, voor de kerkorde van de nieuw te vormen PKN, maakte dat wij ons met pijn en verdriet gedwongen wisten hiervan afstand te nemen. Onze bezwaren hadden betrekking op zowel belijdenis als de ethiek van de Protestantse Kerk. De scheur die zich toen voltrok had als gevolg dat de Hersteld Hervormde Gemeente van Veen is ontstaan.

Wat geloven wij?

Te midden van de kerkelijke verdeeldheid zien wij uit naar herstel van kerkelijke eenheid met allen die de Bijbel als enige grondregel voor geloof en leven erkennen. Zo willen we een gemeente zijn die belijdt en leeft in overeenstemming met de Gereformeerde belijdenis zoals die vooral verwoordt is in de drie formulieren van enigheid. Deze zijn: Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelberger Catechismus.

Hieronder staat een korte samenvatting wat wij daarin belijden:

God heeft de mens goed geschapen. Door ongehoorzaamheid is de mens echter zondaar geworden. Ieder mens is vanuit zichzelf van God vervreemd. Bovendien staan we door onze zonden schuldig tegenover God. Maar God heeft de verloren en zondige wereld zó lief gehad, dat Hij Zijn eigen Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Jezus Christus is mens geworden, heeft geleden en heeft, door de vervloekte kruisdood te ondergaan, de schuld (tegenover God) weggenomen van allen die in Hem geloven (Joh. 3:16). De goede boodschap van verlossing is het Evangelie. Iedereen die het Evangelie hoort, wordt opgeroepen tot bekering tot God en tot geloof in de Heere Jezus Christus. Om de weg van verlossing aan de mensen bekend te maken, heeft God Zijn Woord gegeven, de Bijbel. De Heilige Schrift is voor ons de bron waaruit wij weten wat wij moeten geloven en hoe wij moeten leven.

Een samenvatting van wat wij belijden staat in de apostolische geloofsbelijdenis. Hierin wordt in 12 punten kort samengevat wat wij geloven:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. op de derde dag wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. wederopstanding van het lichaam;
 12. en een eeuwig leven.

direct contact

verstuur bericht

 • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit