Dagelijks Woord

Meer over Bijeenkomsten en activiteiten

Gebedsgroep

De wens om in onze gemeente een gebedsgroep te beginnen is eind 2021 ontstaan in een vergadering van leidinggevenden van het jeugdwerk. Naast beraad over concrete activiteiten om de jeugd beter te bereiken en vast te houden is de noodzaak tot gebed meerdere keren onderstreept. Het gebed is een belangrijk middel, en dat niet alleen voor de jeugd van de gemeente; er worden meerdere doelen beoogd.

Doelen
- Door gezamenlijk voor de jeugd van de gemeente te bidden, geven we invulling aan onze Christenplicht om de jeugd door de kracht van God vast te houden binnen de kerkelijke gemeente of terug te brengen tot het gemeenteleven en in het bijzonder tot de kennis van God en Zijn Woord.
- We dragen de gemeenteleden aan de Heere op; in het bijzonder diegenen die met zorgen te maken hebben.
- We bidden om zegen op de prediking van Gods Woord, voor onze predikant en voor andere voorgangers in onze gemeente, maar ook voor kerkenraad en kerkvoogdij om Zijn onmisbare zegen op de besluitvorming en uitvoering van taken.
- In de gemeente wordt door allerlei mensen veel werk verzet (kosters, organisten, leiding verenigingen en andere gemeenteleden). Dat kan niemand van ons in eigen kracht. Op de gebedskring belijden we onze afhankelijkheid en vragen we om Gods hulp, wijsheid en kracht.
- We bidden voor Israël op grond van Genesis 12:3: “Ik zal zegenen die u zegenen”. En Psalm 122:6: “Bid om de vrede van Jeruzalem.” Gebed dat velen uit het volk Israël tot het persoonlijke geloof in de Heere Jezus als hun Messias zullen komen.
- We bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest in onze gemeente, in ons dorp, in onze regio en ook daarbuiten.
- Zo dragen we ook zending, evangelisatie en bijbelverspreiding op in de gebeden.

De zegen van eendrachtelijke gebeden
Gemeenschappelijk gebed in de gemeente is enorm belangrijk. Duidelijke voorbeelden daarvan zien we in het boek Handelingen. Het eendrachtig aanhoudend gebed van de gemeente wordt verhoord (Handelingen 2:42, 12:5). Door periodieke gebedsbijeenkomsten geven we invulling aan de Bijbelse opdracht om te “bidden zonder ophouden” en wordt de band met andere gelovigen en de eenheid in de gemeente versterkt, weten we ons samen klein voor de Heere en belijden we onze volledige afhankelijkheid van God, Die beloofd heeft: “Bidt, en u zal gegeven worden.” (Matth.7:7)

Richtlijnen
Om de gebedsgroep gestructureerd en ordelijk te laten verlopen heeft de Kerkenraad richtlijnen opgesteld voor de gebedsgroep in onze gemeente.

Frequentie en locatie
De kring wordt wekelijks op zaterdagmorgen gehouden van 6:30 tot ca. 7:00 uur in het zaaltje van de kerk.

Contactpersonen
Voor verzoek om deelname of nadere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande kerkenraadsleden.
Oud. N.A. Korporaal, nakorporaal@hhgveen.nl
Diaken W. van de Werken, wmvandewerken@hhgveen.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit