Dagelijks Woord

Meer over Kerk college's

Diaconie

De diaconie heeft de zorg voor de minderbedeelden. De Bijbel leert ons dat we hebben om te zien naar alle behoeftigen, maar ‘inzonderheid naar de huisgenoten des geloofs’. Elk gemeentelid heeft immers met diaconaat te maken. Niet alleen op een afstand, bijvoorbeeld door diaconaal werk financieel te steunen, maar ook heel direct, door zelf mee te doen.

Diaconaat betekent o.a. zich de vraag stellen: "Kan ik wat voor anderen doen?" De diaconale arbeid is in wezen een taak van de gehele gemeente. Het dienstbetoon, gekoppeld aan het evangelie, is kenmerkend voor de christelijke gemeente. Voor diakenen is hier een leidinggevende taak weggelegd. Zij kunnen hun diaconale werk echter pas naar behoren doen, wanneer de hele gemeente haar diaconale roeping verstaat.

In navolging van de Bijbel spreken de belijdenisgeschriften ook over diaconaat:

  • Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 55: ‘Van de gemeenschap der heiligen ... dat eenieder zich moet schuldig weten, zijn gave ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden.’
  • Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28: ‘en dienende de opbouwing der broederen, naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eens zelfde lichaams.’

Diaconaat is dus niet vergaderen en papierwerk, maar vooral omzien naar mensen in nood. Dagelijks komt de nood op ons af bij wat we zien, lezen en horen. Dichtbij: ziekte, vereenzaming, conflicten, gebroken relaties, werkloosheid, financiële nood. Wat verder weg: honger, rampen, revoluties, oorlogen, vluchtelingen.

Van ons als christelijke gemeente mag verwacht worden dat wij aandacht voor elkaar hebben. Dat wij belang stellen in elkaars lief en leed. De Heere Jezus heeft in Mattheüs 25 vers 40 gezegd: ‘Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.’

De diaconie houdt zich aanbevolen voor suggesties om zo meer en meer dienstbaar te kunnen zijn.

Dhr. P. den Dekker  
Dhr. K. Verdoorn

direct contact

verstuur bericht

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit